Pravidla soutěží

Křížovky v sedmičce

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ S VÝHERNÍMI KŘÍŽOVKAMI ČASOPISU Sedmička, TÝDEN, Instinkt a soutěží titulů vydavatelství EMPRESA MEDIA

  1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost EMPRESA MEDIA, a. s., sídlem Praha 4 - Braník, Mikuleckého 1309/4, PSČ 147 00, IČ: 264 18 011, DIČ: CZ 26418011, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 6907 (dále jen "organizátor"). Organizátor je vydavatelem tištěného časopisu Sedmička (vychází 1x týdně, příp. 1x za dva týdny v případě dvojčísla), TÝDEN (vychází 1x za dva týdny), Instinkt (vychází 1x měsíčně) atd. a provozovatelem internetových stránek www.sedmicka.cz, www.tyden.cz atd.

  1. Technický zajišťovatel SMS

Technický servis zajišťuje GLOBDATA, a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Na příkopě 393/11, PSČ 110 00, IČ: 056 42 361, DIČ: CZ 05642361, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 23165.

  1. Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže/soutěží jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webových stránkách www.sedmicka.cz/pravidla-soutezi a www.shop.tyden.cz/pravidla-soutezi.

  1. Komu je soutěž určena

Tato akce je určena všem občanům České republiky starším osmnácti let, s výjimkou zaměstnanců organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 771 až § 773 zákona 89/2012 Sb.

  1. Jak se soutěže platně zúčastnit

Soutěžící mohou své správné odpovědi (tajenky) posílat od data vydání příslušného časopisu do termínu uvedeného v konkrétním vydání časopisu (příp. do vydání následujícího čísla časopisu). Poté bude soutěž ukončena a ze správných odpovědí budou vybráni výherci. Vyluštěnou odpověď (tajenku) nebo odpovědi (tajenky) lze zaslat organizátorovi výlučně SMS zprávou na tel. 736 37 37 37 ve formátu:

Sedmička
SEDMICKA mezera CISLOKRIZOVKY mezera TAJENKA mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera CISLOPOPISNE mezera MĚSTO mezera PSC (např. SEDMICKA 2 TAJENKA KAREL NOVAK PRUMYSLOVA 25 BRNO 60200)

TÝDEN
TYDEN
mezera TAJENKA mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera CISLOPOPISNE mezera MĚSTO mezera PSC (např. TYDEN TAJENKA KAREL NOVAK PRUMYSLOVA 25 BRNO 60200)

Instinkt
INSTINKT
mezera TAJENKA mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera CISLOPOPISNE mezera MĚSTO mezera PSC (např. INSTINKT TAJENKA KAREL NOVAK PRUMYSLOVA 25 BRNO 60200)

SMS ve správném znění tajenky zasílejte bez diakritiky. Víceslovné tajenky musí být uvedeny s mezerami.

Soutěžící je do SMS soutěže zařazen na základě platného tvaru SMS, který je určen jednotlivým typem křížovky. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Cena jedné odeslané SMS zprávy je dle smluvních podmínek soutěžícího s jeho mobilním operátorem.

Technicky zajišťuje GLOBDATA a.s., www.globdata.cz.

  1. Mechanismus pro výběr výherců

Vzorec pro vyhodnocení výherců křížovek z došlých SMS zpráv se správnou odpovědí (tajenkou) je: 

x=n/(y+1)*b 

x

výherní pozice v databázi došlých SMS se správnou odpovědí (tajenkou) v daném herním kole. SMS jsou řazeny vzestupně dle času doručení do systému Poskytovatele

n

počet doručených SMS od začátku do konce daného herního kola

y

počet určených cen

b

číslo výhry (pořadí)

Pokud není výsledkem uvedeného vzorce celé číslo, zaokrouhlují se čísla obsahující desetinné části následujícím způsobem: Pokud je desetinná část 0,5 nebo větší, bude číslo zaokrouhleno nahoru. Pokud je desetinná část menší než 0,5, bude číslo zaokrouhleno dolů. Jedno telefonní číslo může vyhrát v každém jednotlivém vydání pouze jednou.

Příklad: Celkem bylo doručeno 378 SMS se správnou odpovědí (tajenkou). Pořadatelem jsou určeny 3 výhry. Výherními se stávají SMS doručené v pořadí: 95, 189, 284. Pokud výherní SMS v pořadí 189 byla odeslána ze stejného telefonního čísla jako výherní SMS v pořadí např. 95, tak se výherní SMS stává SMS v pořadí 190, tedy výherní pořadí SMS + 1 (189 +1) nebo (189 + x) než bude v pořadí taková výherní SMS, která byla odeslána z jiného telefonní číslo v pořadí než SMS 189.

  1. Výhry

Počet a druh výher je stanoven vždy individuálně pro každou jednotlivou soutěž/křížovku a je uveden v příslušném vydání časopisu u dané soutěže/křížovky. Výhra je výherci zaslána prostřednictvím České pošty do 30 kalendářních dní po uveřejnění výherců. Pokud si výherce cenu nepřevezme, nevyzvedne, nepřevezme nebo se výhra vrátí zpět organizátorovi, výhra propadá ve prospěch organizátora.

  1. Další ustanovení

V případě, že organizátor zjistí, že soutěžící uvedl nepravdivé osobní údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje pravidla soutěže, nemá na výhru nárok a dle výše uvedených podmínek stanovení výherce bude určen další výherce.

Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné.

Organizátor neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor.

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.sedmicka.cz nebo www.shop.tyden.cz/pravidla-soutezi, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla soutěže.

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Poskytnutí osobních dat účastníků je podmíněno jejich výslovným souhlasem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména, příjmení, města bydliště a s případným zveřejněním zaslaných příspěvků, a to v tištěném vydání příslušného časopisu nebo v elektronické podobě na webových stránkách organizátora.

Zveřejněním zaslaných textů nevzniká účastníkům soutěže jakýkoli nárok na honorář. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně příspěvky a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu.

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

  1. Závěrečné ustanovení

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 1. 2024.
EMPRESA MEDIA, a.s.

Váš názor!

Slunce, seno...

Máte rádi slavnou trilogii od Zdeňka Trošky?
Diváci toužili po pokračování úspěšné komedie.
Celý článek zde.