Všeobecná pravidla soutěží v tištěných magazínech SEDMIČKA a EXKLUZIV a všech jejich odnožích

Tímto stanovujeme všeobecná pravidla soutěží (včetně křížovek) zveřejňovaných v tištěných magazínech SEDMIČKA a EXKLUZIV a všech jejich odnožích, pořádaných jejich vydavatelem, společností EMPRESA MEDIA, a. s., sídlem: Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 26418011, DIČ: CZ26418011, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce č. 6907. Tato všeobecná pravidla (dále jen "Pravidla") se vztahují na všechny soutěže konané počínaje dnem nabytí platnosti a účinnosti Pravidel, to však s výjimkou těch soutěží, na které se budou výslovně vztahovat samostatná pravidla a v nichž bude aplikace Pravidel explicitně vyloučena.

  1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost EMPRESA MEDIA, a. s., sídlem: Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 26418011, DIČ: CZ26418011, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce č. 6907 (dále jen "Organizátor").

  1. Pravidla soutěže

Úplná Pravidla jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webových stránkách www.sedmicka.cz. Vedle Pravidel se každá soutěž dále řídí podmínkami uvedenými ve vyhlášení každé soutěže (dále jen "Vyhlášení soutěže"), které obsahují zejména zadání soutěžní otázky/soutěžního úkolu, termín pro odevzdání soutěžních odpovědí, způsoby zasílání soutěžních odpovědí, počet a druh výher dané soutěže, jakož další relevantní informace a podmínky týkajíc se dané soutěže. V případě rozporu mezi Vyhlášením soutěže a Pravidly má přednost Vyhlášení soutěže.

  1. Komu je soutěž určena?

Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starším osmnácti let, s výjimkou zaměstnanců Organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 771 až § 773 zákona 89/2012 Sb.

  1. Jak se soutěže platně zúčastnit? 


4.1 Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku na e-mailovou adresu uvedenou ve Vyhlášení soutěže, a to v termínu, který je uveden ve Vyhlášení soutěže. Je-li ve Vyhlášení soutěže uvedena i poštovní adresa, může účastník soutěže zaslat Organizátorovi odpověď na soutěžní otázku/vyluštěnou tajenku křížovky též prostřednictvím poštovní zásilky, přičemž poštovní zásilka musí být Organizátorovi doručena před uplynutím lhůty pro zasílání odpovědí na soutěžní otázku/vyluštěné tajenky.

4.2 Nezbytnou součástí odpovědi na soutěžní otázku/vyluštěné tajenky křížovky je vedle tajenky též jméno, adresa a telefonní číslo soutěžícího. V případě neuvedení těchto údajů nebo uvedení zjevně nepravdivých údajů bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

4.3 Každý soutěžící je oprávněn zúčastnit se každé soutěže jen jedenkrát. Duplicitní odpovědi téhož soutěžícího v rámci jedné soutěže budou z této soutěže vyřazeny.

  1. Výhry

5.1 Počet a druh výher je stanoven vždy individuálně pro každou jednotlivou soutěž v rámci Vyhlášení soutěže a je uveden v příslušném vydání časopisu.  Každý výherce má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže. Informace o výhře a jejich počtu jsou uvedeny v textu Vyhlášení soutěže.

5.2 Ze správných odpovědí vybere Organizátor výherce. Mechanismus určení výher bude stanoven zvlášť pro každou soutěž podle tohoto klíče: 

- správné odpovědi Organizátor chronologicky seřadí do seznamu, a to dle pořadí, v jakém byly odpovědi Organizátorovi doručeny, řazeno od nejdříve doručené odpovědi k nejpozději doručené odpovědi; pro určení pořadí doručení odpovědi rozhoduje datum a časový údaj (hodina, minuta, vteřina) doručení, v případě shody v čase doručení dvou a více odpovědí rozhoduje abecední hledisko (týká se příjmení a jména soutěžícího); seznam bude obsahovat i číselné označení pořadí jednotlivých správných odpovědí;

- celkový počet správných a úplných odpovědí bude matematicky podělen počtem výher, výsledné číslo bude zaokrouhleno na desítky směrem dolů, po zaokrouhlení bude toto číslo postupně násobeno po sobě jdoucími čísly z číselné řady celých čísel počínaje 1 až do čísla, které vyjadřuje celkový počet výher pro danou křížovku;

- podle výsledného čísla rovnajícího se 1násobku, 2násobku, 3násobku atd. budou určeny odpovědi z číselného seznamu správných odpovědí, jejichž odesílatelé obdrží výhru.

(Příklad: pro křížovku je stanoveno 6 výher, bylo doručeno 495 správných odpovědí, 495:6=82,5, po zaokrouhlení = 80. Násobky jsou stanoveny jako 80*1=80, 80*2=160, 80*3=240, 80*4=320, 80*5=400, 80*6=480. Výhry tedy obdrží soutěžící, který doručil správnou odpověď jako 80., 160., 240., 320., 400. a 480. v pořadí.)

5.3 Každý výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím e-mailu, který uvedl se soutěžní odpovědí. Výhra mu bude odeslána na poskytnuté jméno, příjmení a doručovací adresu, a to na náklady Organizátora. Ztratí-li výherce nárok na výhru, výhercem se namísto něj stává soutěžící, jehož odpověď byla zařazena na bezprostředně následujícím místě po výherci, který ztratil nárok na výhru. Obdobným způsobem může být hlavní výhra postoupena na dalšího výherce v pořadí i opakovaně. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.

5.4 Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů Organizátora, propadají bez náhrady ve prospěch Organizátora.

  1. Další ustanovení

6.1 V případě, že Organizátor zjistí, že soutěžící uvedl nepravdivé osobní údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje pravidla soutěže, nemá soutěžící na výhru nárok a dle výše uvedených podmínek stanovení výherce bude určen další výherce. 

6.2 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v Pravidlech. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné.

6.3 Organizátor neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže, za nedoručení soutěžních odpovědí či za jakékoli technické problémy spojené se zasíláním soutěžních odpovědí a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.

6.4 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.sedmicka.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla soutěže.

  1. Zpracování osobních údajů

7.1 Správcem osobních údajů je EMPRESA MEDIA, a. s., sídlem: Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 26418011, DIČ: CZ26418011, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce č. 6907.

7.2 Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, popřípadě číslo bankovního účtu (dále jen "Osobní údaje"). Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webové adrese www.empresamedia.cz.

7.3 Organizátor může zpracováním osobních údajů pověřit zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, provozovatele poštovních a přepravních služeb, distributora médií/periodik a/nebo poskytovatele softwarových aplikací soutěží. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, na přenositelnost osobních údajů v případě automatizovaného zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na odvolání souhlasu se zpracováním, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu. Tato práva lze u Organizátora uplatnit prostřednictvím poštovní zásilky či e-mailem na adrese osobniudaje@empresamedia.cz. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7.4 Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město jeho bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

  1. Platnost a účinnost

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 5. 2021.

EMPRESA MEDIA, a.s.

Váš názor!

Linda Finková šla do sebe

Jak jste na tom s dietou vy?
Linda Finková si užila dobré jídlo i pití.
Celý článek zde.